UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ:

 • Założenie i prowadzenie ewidencji księgowej – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodu (ryczałt, karta podatkowa)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. podatek dochodowy, VAT)
 • Dostarczanie deklaracji do urzędów skarbowych
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, Urzędem Pracy, PFRON

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ:

 • Założenie i prowadzenie ksiąg handlowych
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu na koniec okresu sprawozdawczego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. podatek dochodowy, VAT)
 • Dostarczanie deklaracji do urzędów skarbowych
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdania finansowego
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, Urzędem Pracy, PFRON

KADRY I PŁACE:

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS
 • Dostarczanie deklaracji do urzędów skarbowych i ZUS
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów dla pracowników i płatników
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników

POZOSTAŁE USŁUGI:

 • Sprawozdania do GUS, NBP, banku
 • Przygotowanie wniosków kredytowych
 • Przygotowanie wniosków leasingowych
 • Opracowanie zasad obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w firmie
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości firmy
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Rozliczenia roczne PIT – konkurencyjne ceny